ul. Królewiecka 21/17, 11-700 Mrągowo
 Pon: 7:00 - 16:00; Wt - Pt: 7:00 - 15:00

Licytacje nieruchomości

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 stycznia 2024 r. o godzinie 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 986(4) § 4 kpc drugi  przetarg w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości stanowiącej  działkę gruntów oznaczoną numerem ewidencyjnym 147/4 o powierzchni 0,4355 ha - w wieczystym użytkowaniu do dnia 15 września 2092 r. oraz budynek magazynu o powierzchni 650 m2, stnowiący odrębny od gruntu przedmiot własności,  położonej  pod adresem: 11-730 Mikołajki, Baranowo, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00029332/6 będącej  własnością dłużnika:  SOFT FURNITURE Spółka z o.o.
Suma oszacowania wynosi 60.000  zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40.000  zł.
 
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania. 
 
Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 
 
Na podstawie art.  986(4) §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 986(5) §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 6 000,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 
 
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 .
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
 
Licytacja zakończy się w dniu 18 stycznia 2024 r. o godzinie 10:00. Na podstawie art. 986(7)po § 3(1) kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
 
                       Komornik Sądowy
                       Andrzej Popowicz
        
 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 stycznia 2024 r. o godzinie 09:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 kpc pierwszy  przetarg w trybie licytacji elektronicznej  nieruchomości  stanowiącej niezabudowane działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami  97, 98/4 oraz  98/2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym, ośmioma budynkami gospodarczymi i altaną, o łącznej powierzchni 11,9984 ha  położonej  pod adresem: 11-730 Mikołajki, Jora Wielka 19,  dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00026010/2   będącej  własnością dłużnika  Adriana Sałata.

Suma oszacowania wynosi 655.000 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 491.250 zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania. 

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

Na podstawie art.  986(4) §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 65.500 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Licytacja zakończy się w dniu 18 stycznia 2024 r. o godzinie 09:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 


                       Komornik Sądowy
                       Andrzej Popowicz

OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz, na podstawie przepisu art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie mającego siedzibę pod adresem ul. Królewiecka 55, 11-700 Mrągowo w sali nr  111, odbędzie się  druga licytacja nieruchomości   stanowiącej niezabudowaną działkę gruntów rolnych, oznaczoną numerem ewidencyjnym 143/2 o obszarze 0,81 ha,  położonej  pod adresem: 11-700 Mrągowo, Gronowo, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00011319/0  będącej  własnością dłużnika Krzysztofa Drężka.

Suma oszacowania wynosi 54.300 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36.200 zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00. W kancelarii komornika można przeglądać protokół opisu i oszacowania i operat szacunkowy.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 5 430  zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:  PKO BP SA  28 1020 3639 0000 8502 0005 0377.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
 
 
             Komornik Sądowy                     
             Andrzej Popowicz

     

OBWIESZCZENIE  O  DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI 
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz, na podstawie przepisu art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie mającego siedzibę pod adresem ul. Królewiecka 55, 11-700 Mrągowo w sali nr  111, odbędzie się  druga licytacja nieruchomości  stanowiącej  działkę gruntów rolnych, oznaczoną numerem ewinencyjnym 171/5 o obszarze 0,52 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 200 m2 i budynkiem brojlerni o powierzchni użytkowej 1.211,5 m2,  położonej  pod adresem: 11-700 Mrągowo, Gronowo, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00006156/1 będącej  własnością dłużnika  Krzysztofa Drężka.

Suma oszacowania wynosi 376.400  zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 250.933,33 zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00. W kancelarii komornika można przeglądać protokół opisu i oszacowania i operat szacunkowy.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 37.640  zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:  PKO BP SA  28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 .

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
    Komornik Sądowy

  Andrzej Popowicz

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz, na podstawie przepisu art. 953  kpc podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie mającego siedzibę pod adresem ul. Królewiecka 55, 11-700 Mrągowo w sali nr  111, odbędzie się  pierwsza licytacja  udziału przysługującego dłużnikowi Grzegorzowi Brudzyńskiemu wynoszącego 1/2 części nieruchomości stanowiącej  działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 20/10 o powierzchni 0,5758 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 318,01 m2 położonej  pod adresem: 11-700 Mrągowo, Śniadowo 24, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00028305/1.

Suma oszacowania wynosi 564.000  zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 423.000 zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00. W kancelarii komornika można przeglądać protokół opisu i oszacowania i operat szacunkowy.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 56.400 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA  28 1020 3639 0000 8502 0005 0377.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.                 Komornik Sądowy
                  Andrzej Popowicz
        

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  LOKALU UŻYTKOWEGO 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz, na podstawie przepisu art. 953  kpc podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie mającego siedzibę pod adresem ul. Królewiecka 55, 11-700 Mrągowo w sali nr  111, odbędzie się  pierwsza licytacja    lokalu użytkowego stanowiącego odrębną nieruchomość  składajacego sie z jednej izby o powierzchni 64,7000 m2  położonego  pod adresem: 11-730 Mikołajki, Aleja Kasztanowa 8/8,  dla którego Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00025382/3  będącego  własnością dłużniczki Natalii Mikuśkiewicz.

Suma oszacowania wynosi 784.000  zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 588.000  .

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać garaż w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00. W kancelarii komornika można przeglądać protokół opisu i oszacowania i operat szacunkowy.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10  sumy oszacowania to jest 78.400  zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:  PKO BP SA  28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 .

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 


                      Komornik Sądowy
                      Andrzej Popowicz

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz, na podstawie przepisu art. 953  kpc podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie mającego siedzibę pod adresem ul. Królewiecka 55, 11-700 Mrągowo w sali nr  111, odbędzie się  druga licytacja  udziału przysługującego dłużnikowi Bartoszowi Skrzypek wynoszącego 1/2 części lokalu mieszkalnego składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju wraz z przynależną loggią (pow. 3,79 m2) i piwnicą (pow.7,18 m2) o łącznej powierzchni 49,60 m2  położonej  pod adresem: 11-730 Mikołajki, ul. Dybowska 4/7, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00026242/7 wraz z udziałem wynoszącym 242/10000 w elementach wspólnych budynku i prawie własności działki pod budynkiem nr geod. 382/11.

Suma oszacowania wynosi 116.000 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 77.333,33 zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00. W kancelarii komornika można przeglądać protokół opisu i oszacowania i operat szacunkowy.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 11.600  zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
 

 
          Komornik Sądowy
           Andrzej Popowicz

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz, na podstawie przepisu art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie mającego siedzibę pod adresem ul. Królewiecka 55, 11-700 Mrągowo w sali nr  111, odbędzie się  pierwsza licytacja  udziału przysługującego dłużniczce Iwonie Kożuszko wynoszącego 1/2 części nieruchomości  zabudowanej  stanowiącej  działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 230/4, o powierzchni 0,0828 ha  zabudowaną budynkiem mieszkalnym trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 198,67 m2 położonej  pod adresem: 11-730 Mikołajki, Kolejowa 8,  dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00027062/8.

Suma oszacowania wynosi 408.300 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 306.225  zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00. W kancelarii komornika można przeglądać protokół opisu i oszacowania i operat szacunkowy.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 40.830 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:  PKO BP SA  28 1020 3639 0000 8502 0005 0377.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 


                      Komornik Sądowy
                       Andrzej Popowicz

Poniżej zamieszczono wybrane przepisy kodeksu postępowania cywilnego regulujące kwestie związane ze sprzedażą ruchomości i nieruchomości w trybie licytacji.

Egzekucja z nieruchomości

Kodeks postępowania cywilnego. Część druga. Księga druga. Tytuł drugi. Dział VI. Rozdział 6. Licytacja

Art. 972. Licytacja odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego.

Art. 973. Po wywołaniu licytacji komornik podaje do wiadomości obecnych:

  1. przedmiot przetargu;
  2. cenę wywołania;
  3. sumę rękojmi;
  4. termin uiszczenia ceny nabycia;
  5. ciążące na nieruchomości zaległości w podatkach państwowych oraz innych daninach publicznych, jeżeli wysokość tych sum jest zgłoszona, z wyjaśnieniem, które z nich obciążają nabywcę bez zaliczenia na cenę nabycia;
  6. prawa obciążające nieruchomość, które będą utrzymane w mocy z zaliczeniem i bez zaliczenia na cenę nabycia;
  7. wynikające z akt zmiany w stanie faktycznym i prawnym nieruchomości, jeżeli zaszły po jej opisie i oszacowaniu.

Art. 975. Jeżeli ma być sprzedanych kilka nieruchomości lub kilka części jednej nieruchomości, dłużnik ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzony przetarg poszczególnych nieruchomości lub części.

Art. 976. § 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

§ 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Art. 979. § 1. Jeżeli w tym samym postępowaniu ma być sprzedanych kilka nieruchomości lub kilka części jednej nieruchomości i jeżeli za te, które już zostały sprzedane, osiągnięto cenę wystarczającą na zaspokojenie należności wierzyciela egzekwującego i kosztów egzekucyjnych, komornik wstrzyma przetarg pozostałych nieruchomości lub ich części.

Art. 980. Po ustaniu postąpień komornik, uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnio zaofiarowaną cenę, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę.

Art. 985. § 1. Jeżeli po drugiej licytacji żaden z wierzycieli nie przejął nieruchomości na własność, postępowanie egzekucyjne umarza się i nowa egzekucja z tej nieruchomości może być wszczęta dopiero po upływie roku.

Art. 986. Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga.

PROJEKT I WYKONANIE -> KONTAKT